Planul european de acţiune pentru economia socială

Planul european de acţiune pentru economia socială

Aşa cum era prevăzut în agenda europeană, Comisia Europeană (CE) a publicat pe 9 decembrie 2021, Planul european de acțiune pentru economia socială care vizează valorificarea potențialului economic a acestui sector şi creşterea contribuţiei sale la crearea de locuri de muncă, la o redresare echitabilă și favorabilă incluziunii, la o tranziția ecologică și digitală în beneficul tuturor.

 

Organizațiile economiei sociale sunt, aşa cum se precizează în Comunicarea CE către Parlament, Consiliul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Construirea unei economiI care lucrează pentru oameni: un plan de acțiune pentru economia socială”, entitățile de economie socială acordă prioritate obiectivelor sociale și de mediu și reinvestesc cea mai mare parte a profiturilor lor în organizație.

 

Europa numără 2,8 milioane de entități din economie socială în care lucrează 13,6 milioane de angajați, şi care oferă soluții la principalele provocări cu care se confruntă societatea noastră. Aceste entități îmbracă forme juridice diferite şi sunt active într-o gamă largă de sectoare de acivitate.

 

Potrivit Planului de acțiune privind economia socială, Comisia îşi propune să se acționeze în trei domenii:

  • Asigurarea condiţiilor propice dezvoltării economiei sociale;
  • Crearea de oportunităţi de înfiinţare şi dezvoltare a organizaţiilor de economie socială;
  • Asigurarea recunoaşterii economiei sociale şi a potenţialului acesteia.

 

Pentru punerea în aplicare a planului de acţiune, Comisia intenţionează să aloce economiei sociale, pentru perioada 2021-2027, o sumă de peste 2,5 miliarde de euro.

 

  1. Asigurarea condiţiilor propice dezvoltării economiei sociale

 

Pentru acest domniu, Comisia propune două mari direcţii de acţiune :

  • Dezvoltarea unor cadre strategice și juridice adaptate specificului economiei sociale;
  • Promovarea economiei sociale la nivel local și regional şi internaţional.

 

De la lansarea Iniţiativei pentru antreprenoriatul social din 2011, asigurarea unor cadre politice și juridice adecvate, specifice economiei sociale a constituit o prioritate europană, întrucât ele sunt esenţiale pentru emergenţa şi dezvoltarea sectorului. Această prioritate rămâne la ordinea zilei pentru perioada următoare. Astfel, CE va sprijini statele membre printr-o serie de acţiuni, printre care propunerea, în 2023 unei Recomandări a Consiliului privind condițiile-cadru, politice și juridice, pentru a facilita dezvoltarea economiei sociale în toate statele membre. Recomandarea va ajuta factorii de decizie politică la nivel național să adapteze cadrele politice și juridice la nevoile organizațiilor de economia socială.

 

In ce priveşte ajutoarele de stat, Comisia va evalua dacă este justificată relaxarea normelor privind facilitarea accesul întreprinderilor sociale la ajutoarele de stat, în contextul revizuirii Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, programată pentru 2023. Ea va publica orintări pentru statele membre privind cadrele fiscale aplicabile organizaţiilor de economie socială şi ajutoarele de stat.

 

Pentru a facilita accesul întreprinderilor sociale la pieţele publice, CE va asigura îmbunătățirea schimbului de bune practici şi va sprijini sensibilizarea şi formarea personalului autorităţilor contractante. In vederea încurajării partenariatelor locale și regionale între entităţile de economie socială și entitățile din economia tradiţională, CE va lansa inițiativa „Cumpără social” în cadrul Programului privind piața unică 2022.

 

Promovarea economiei sociale la nivel local şi regional va fi realizată, printre altele, prin sprijinirea statelor membre și părților interesate în dinamizarea zonelor rurale prin activităţi de economiei sociale şi prin intermediul viitoarei Rețele europene pentru PAC. Un rol important în acţiunea de promovare îl va avea creşterea rolului şi consolidarea clusterelor de inovare socială și ecologică. CE intenționează să extindă Rețeaua regiunilor economiei sociale europene și să îmbunătățească crearea de rețele între întreprinderile din zonele rurale.

 

Comisia va promova economia socoală şi la nivel internaţional, prin integrarea acestui domeniu în programele de preaderare și de vecinătate şi prin îmbunătățirea accesului la finanțare al întreprinderilor sociale din Balcani și din statele învecinate din est și din sud.

 2. Crearea de oportunităţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea organizaţiilor de economie socială

 

In cadrul acestui domeniu, CE propune o gamă vastă de acţiuni de sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea organizaţiilor de economie socială, care merg de la întărirea capacităţii antreprenoriale a actorilor economiei sociale, până la lansarea unor iniţiative speciale care să asigurea maximizarea contribuției economiei sociale la tranziția de mediu și digitală, la crearea de proiecte şi de partenariate în domeniul economiei circulare.

Dintre acestea, amintim lansarea în 2023 a unui nou “portal unic” pentru economia socială europeană, care va oferi părților interesate toate informațiile privind accesul la finanțare, inițiativele și politicile europene legate de economia socială, programele de formare, ghidurile privind oportunitățile de finanțare europeană, etc. Comisia va facilita, de asemenea, încheierea de parteneriate privind competențele pentru ecosistemul “Economie socială și de proximitate”.

 

CE vizează îmbunătățirea accesului la finanțare prin lansarea de noi produse financiare în cadrul InvestUE, cu scopul de a mobiliza în continuare fonduri private pentru a răspunde nevoilor întreprinderilor sociale, în funcție de diferitele lor etape de dezvoltare. Comisia va completa instrumentele financiare și sprijinul pentru investițiile de capital prin acordarea de granturi şi prin sprijinirea rețelele europene de microfinanțare a organizaţiilor de economie socială.

 

Stimularea şi dezvoltarea inovării sociale vor fi asigurate prin crearea unor instrumente noi, precum Centrul european de competențe pentru inovare socială, ce va fi creat în 2022, și Fondul european pentru inovare socială.

 

Planul prevede şi acţiuni speciale destinate tinerilor, prin lansarea unui program pentru tinerii antreprenori în cadrul FSE+ și prin mai buna promovare a programul Erasmus pentru tinerii antreprenori.

 

3. Asigurarea recunoaşterii economiei sociale şi a potenţialului acesteia

 

CE va realiza acțiuni periodice de comunicare pe tema rolului și particularităților economiei sociale. Ea va continua şi aprofunda studiile cantitative și calitative privind economia socială în statele membre, cu scopul de a evalua şi argumenta statistic potenţialul sectorului economiei sociale şi contribuţia acestuia la dezvoltarea economico-socială a Uniunii Europene.

 

Sursa: https://ec.europa.eu/social

 

 

 

 

 

Adauga un comentariu